grf


ATTFØRING NYTTER

Hvem er attføringsbedriftene til for?

Attføringsbedriftenes oppgave er å tilby attføringstjenester til alle personer med ulike yrkeshemminger. De fleste arbeidssøkerne er registrerte yrkeshemmede. Men attføringsbedriftenes allsidige erfaring og kompetanse i forhold til avklaring, motivasjonsarbeid og arbeidstrening gjør at bedriftene kan være et naturlig førstevalg for andre grupper som for eksempel langtidssykemeldte, sosialhjelpsmottagere, langtidsledige og uføretrygdede som vil tilbake i arbeidslivet. Attføringsbedrifter har en helhetlig tilnærming – alltid er det ikke nok med arbeidstrening hvis man også har andre utfordringer, som for eksempel hjelp til lese- og skriveopplæring, til å takle et rusproblem eller å få orden på personlig økonomi. NAV, kommuner og det lokale næringsliv skal vite at det både i bygd og by er et apparat som står til tjeneste som kan ta et helhetsansvar for arbeidssøkeren.