grf


ATTFØRING NYTTER

Satsing på attføring – god samfunnsøkonmi

Norge bruker i overkant av 100 milliarder på uføretrygd og andre passive ytelser, samtidig som man bruker i underkant av 4 milliarder på yrkesrettet attføring. En omfordeling av midler slik at flere får muligheten til yrkesrettet attføring vil stagge veksten av personer på uføretrygd. Det er god samfunnsøkonomi. Altfor for få av de uføretrygdede har fått tilbud om yrkesrettet attføring, dette er særlig uheldig når vi vet at bare 50 prosent av de som har vært sykemeldt kommer tilbake i sin gamle jobb.